ESEMÉNYNAPTÁR

April 2021
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

Az intézményi ellátások igénybevételére irányuló kérelmeket szóban vagy írásban - a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete és/vagy az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 30/2015. (XII.16.) SZGYF szabályzat 1 sz. melléklete szerint - lehet benyújtani, minden esetben a Vas Megyei Szakosított Otthon székhely intézményébe.
A kérelmet az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője, hozzátartozója nyújthatja be, személyesen a székhely intézménybe, az irányadó, hivatalos munkaidő alatt, vagy postai úton az intézmény székhelyére címezve.

Kérelem mellé benyújtandó iratok:
Születési anyakönyvi kivonat másolat.
Személy azonosságot igazoló igazolvány, TAJ kártya és lakcímkártya másolat.
Jövedelemigazolás: az utolsó nyugdíjszelvény és a nyugdíjas igazolvány, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves értesítője esetenként a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság aktuális igazolása a folyósított összegről, vagy az utolsó bankszámlakivonat. Fogyatékossági támogatás folyósítása esetén az azt igazoló irat.
Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, abban az esetben csatolni kell a gondnokkirendelő határozatot illetőleg a cselekvőképesség mértékére vonatkozó bírói ítéletet.  Ideiglenes gondnokság esetén az ideiglenes gondnokkirendelő határozatot, a gyámhatóság elhelyezési kérelemhez történő előzetes hozzájárulást és az ideiglenes gondnokságot fenntartó jogerős bírói végzést kell csatolni.
A fogyatékosság jellege szerinti 12 hónapnál nem régebbi szakorvosi lelet, OOSZI, ORSZI fogyatékossági és egyéb vizsgálatai.
Egyéb egészségügyi dokumentáció, ami a korábbi állapotot is bizonyítja (IQ teszt, MaWI mozaik próba, stb.)
Gyógypedagógiai vizsgálatok

A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.
A nagykorú fogyatékos személy fogyatékos személyek otthonában történő elhelyezésének feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.
Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.

A Vas Megyei Szakosított Otthonba benyújtott kérelmet az intézmény vezetője a beérkezés napjával nyilvántartásba veszi, a nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, amely az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett intézkedéseket időbeli sorrendbe tartalmazza.
Az intézmény vezetője amennyiben szükséges a kérelem benyújtását követő 8 napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt, vagy törvényes képviselőjét.

A kérelem beérkezését, hiánypótlás esetén a hiánypótlást követő 45 napon belül az intézmény vezetője illetve az általa megbízott személyek elvégzik az előgondozást.
Az előgondozást minden esetben - székhely és telephelyre vonatkozó elhelyezést kérő kérelmek esetén is - a Vas Megyei Szakosított Otthon munkatársai végzik el.
Az intézményvezető szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylőt vagy törvényes képviselőjét a kérelem nyilvántartásba vételéről, valamint az előgondozás elvégzésének időpontjáról.

Az előgondozás keretében az intézményvezető vagy az általa megbízott személy, tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre.
Az előgondozás során az ellátott, illetve törvényes képviselője tájékoztatást kap idősotthoni ellátás esetén a gondozási szükséglet külön jogszabály szerinti vizsgálatáról, fogyatékos személyek ellátásának igénylése esetén az alapvizsgálat kezdeményezéséről.
Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

Az intézményi elhelyezési kérelemről az intézményvezető az előgondozás elvégzését követő 8 napon belül dönt.

A felvételt elutasító döntésről az intézmény vezetője a kérelmezőt írásban tájékoztatja, aki annak kézhezvételétől számított 8 napon belül illetékmentes kifogással élhet a fenntartó képviseletében eljáró, illetékes Szociális és Gyermekvédelmi Főigaztgatóság Vas Megyei Kirendeltsége felé. Amennyiben a döntés elleni kifogást az intézményvezetőjéhez nyújtották be, azt az intézményvezető 3 napon belül köteles megküldeni a Kirendeltség igazgatójának.

Az intézmény vezetője - a kötelezően vezetendő nyilvántartás alapján - az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről.

A férőhely elfoglalását megelőzően az intézményvezető, vagy az erre feljogosított személy szóban, vagy írásban tájékoztatja az igénybevevőt és/vagy törvényes képviselőjét a férőhely elfoglalásának kezdő időpontjáról, illetve az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendőkről.

A kérelem beadásával kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:
Berta Mónika Intézményvezető ápoló Tel.: 06-20/260-57-80 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Malasics Lászlóné Szociális ügyintéző Tel.: 94/542-037 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Schmidt Veronika Szociális munkatárs Tel.: 06-20/395-40-88 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.